GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.1 FPS
1080p
109.2 FPS
1440p
73.3 FPS
1440p
83.3 FPS
2160p
51.6 FPS
2160p
58.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.1 FPS
1080p
144.2 FPS
1440p
92.3 FPS
1440p
102.3 FPS
2160p
60.6 FPS
2160p
67.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.1 FPS
1080p
165.2 FPS
1440p
119.3 FPS
1440p
129.3 FPS
2160p
76.6 FPS
2160p
83.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.1 FPS
1080p
211.2 FPS
1440p
178.3 FPS
1440p
188.3 FPS
2160p
122.6 FPS
2160p
129.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn