GTX 1660 So với RX 590 - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.1 FPS
1080p
85.1 FPS
1440p
73.3 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
51.6 FPS
2160p
45.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.1 FPS
1080p
120.1 FPS
1440p
92.3 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
60.6 FPS
2160p
54.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.1 FPS
1080p
141.1 FPS
1440p
119.3 FPS
1440p
111.0 FPS
2160p
76.6 FPS
2160p
70.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.1 FPS
1080p
187.1 FPS
1440p
178.3 FPS
1440p
170.0 FPS
2160p
122.6 FPS
2160p
116.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn