RX VEGA 6 So với R9 M280X - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
11.6 FPS
1080p
29.8 FPS
1440p
8.8 FPS
1440p
22.8 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.6 FPS
1080p
64.8 FPS
1440p
27.8 FPS
1440p
41.8 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.6 FPS
1080p
85.8 FPS
1440p
54.8 FPS
1440p
68.8 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.6 FPS
1080p
131.8 FPS
1440p
113.8 FPS
1440p
127.8 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
87.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn