RX 590 So với R9 FURY - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.1 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
65.0 FPS
1440p
58.5 FPS
2160p
45.8 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.1 FPS
1080p
111.6 FPS
1440p
84.0 FPS
1440p
77.5 FPS
2160p
54.8 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.1 FPS
1080p
132.6 FPS
1440p
111.0 FPS
1440p
104.5 FPS
2160p
70.8 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
187.1 FPS
1080p
178.6 FPS
1440p
170.0 FPS
1440p
163.5 FPS
2160p
116.8 FPS
2160p
112.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn