R9 M280X So với R9 M280X 2GB - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
29.8 FPS
1080p
28.5 FPS
1440p
22.8 FPS
1440p
21.8 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
15.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.8 FPS
1080p
63.5 FPS
1440p
41.8 FPS
1440p
40.8 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
24.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.8 FPS
1080p
84.5 FPS
1440p
68.8 FPS
1440p
67.8 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
40.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.8 FPS
1080p
130.5 FPS
1440p
127.8 FPS
1440p
126.8 FPS
2160p
87.0 FPS
2160p
86.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn