R9 M280X So với HD 7850M - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7850M với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7850M with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
29.8 FPS
1080p
20.0 FPS
1440p
22.8 FPS
1440p
15.3 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
10.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.8 FPS
1080p
55.0 FPS
1440p
41.8 FPS
1440p
34.3 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
19.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.8 FPS
1080p
76.0 FPS
1440p
68.8 FPS
1440p
61.3 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
35.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.8 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
127.8 FPS
1440p
120.3 FPS
2160p
87.0 FPS
2160p
81.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn