GTX 550 Ti So với HD 6850 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 550 Ti với i7-2600K và HD 6850 với i7-975 - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 550 Ti with i7-2600K HD 6850 with i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.9 FPS
1080p
18.1 FPS
1440p
9.8 FPS
1440p
12.8 FPS
2160p
8.1 FPS
2160p
10.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.9 FPS
1080p
53.1 FPS
1440p
28.8 FPS
1440p
31.8 FPS
2160p
17.1 FPS
2160p
19.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.9 FPS
1080p
74.1 FPS
1440p
55.8 FPS
1440p
58.8 FPS
2160p
33.1 FPS
2160p
35.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.9 FPS
1080p
120.1 FPS
1440p
114.8 FPS
1440p
117.8 FPS
2160p
79.1 FPS
2160p
81.6 FPS

Compare i7-2600K vs i7-975


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn