GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
97.5 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
68.8 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
57.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
132.5 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
87.8 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
66.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
153.5 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
114.8 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
82.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
199.5 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
173.8 FPS
2160p
126.0 FPS
2160p
128.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn