RX VEGA 6 So với GTX 960M - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.6 FPS
1080p
26.9 FPS
1440p
7.5 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
15.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.6 FPS
1080p
61.9 FPS
1440p
26.5 FPS
1440p
38.0 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
24.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.6 FPS
1080p
82.9 FPS
1440p
53.5 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
40.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.6 FPS
1080p
128.9 FPS
1440p
112.5 FPS
1440p
124.0 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
86.8 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn