RX 590 So với GTX 980 Ti - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.8 FPS
1080p
79.7 FPS
1440p
54.9 FPS
1440p
56.3 FPS
2160p
45.8 FPS
2160p
46.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.8 FPS
1080p
114.7 FPS
1440p
73.9 FPS
1440p
75.3 FPS
2160p
54.8 FPS
2160p
55.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.8 FPS
1080p
135.7 FPS
1440p
100.9 FPS
1440p
102.3 FPS
2160p
70.8 FPS
2160p
71.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.8 FPS
1080p
181.7 FPS
1440p
159.9 FPS
1440p
161.3 FPS
2160p
116.8 FPS
2160p
117.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn