RX 570 So với GTX 1650 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 1650 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 1650 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.0 FPS
1080p
60.5 FPS
1440p
43.8 FPS
1440p
42.4 FPS
2160p
36.5 FPS
2160p
35.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
95.5 FPS
1440p
62.8 FPS
1440p
61.4 FPS
2160p
45.5 FPS
2160p
44.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
116.5 FPS
1440p
89.8 FPS
1440p
88.4 FPS
2160p
61.5 FPS
2160p
60.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
162.5 FPS
1440p
148.8 FPS
1440p
147.4 FPS
2160p
107.5 FPS
2160p
106.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn