RX 570 So với RX 480 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và RX 480 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K RX 480 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.0 FPS
1080p
63.7 FPS
1440p
43.8 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
36.5 FPS
2160p
37.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
98.7 FPS
1440p
62.8 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
45.5 FPS
2160p
46.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
119.7 FPS
1440p
89.8 FPS
1440p
91.0 FPS
2160p
61.5 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
165.7 FPS
1440p
148.8 FPS
1440p
150.0 FPS
2160p
107.5 FPS
2160p
108.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn