RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.0 FPS
1080p
94.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
66.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.0 FPS
1080p
129.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
85.0 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
64.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.0 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
80.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
211.0 FPS
1080p
196.0 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
171.0 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
126.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn