RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.2 FPS
1080p
55.1 FPS
1440p
43.9 FPS
1440p
38.9 FPS
2160p
36.7 FPS
2160p
32.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.2 FPS
1080p
90.1 FPS
1440p
62.9 FPS
1440p
57.9 FPS
2160p
45.7 FPS
2160p
41.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.2 FPS
1080p
111.1 FPS
1440p
89.9 FPS
1440p
84.9 FPS
2160p
61.7 FPS
2160p
57.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.2 FPS
1080p
157.1 FPS
1440p
148.9 FPS
1440p
143.9 FPS
2160p
107.7 FPS
2160p
103.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn