TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
248.2 FPS
1080p
236.8 FPS
1440p
171.8 FPS
1440p
163.6 FPS
2160p
87.8 FPS
2160p
83.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
283.2 FPS
1080p
271.8 FPS
1440p
190.8 FPS
1440p
182.6 FPS
2160p
96.8 FPS
2160p
92.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
304.2 FPS
1080p
292.8 FPS
1440p
217.8 FPS
1440p
209.6 FPS
2160p
112.8 FPS
2160p
108.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
350.2 FPS
1080p
338.8 FPS
1440p
276.8 FPS
1440p
268.6 FPS
2160p
158.8 FPS
2160p
154.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn