GTX 1660 So với RX 590 - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
136.4 FPS
1080p
117.7 FPS
1440p
94.2 FPS
1440p
81.0 FPS
2160p
48.6 FPS
2160p
41.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.4 FPS
1080p
152.7 FPS
1440p
113.2 FPS
1440p
100.0 FPS
2160p
57.6 FPS
2160p
50.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.4 FPS
1080p
173.7 FPS
1440p
140.2 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
73.6 FPS
2160p
66.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
238.4 FPS
1080p
219.7 FPS
1440p
199.2 FPS
1440p
186.0 FPS
2160p
119.6 FPS
2160p
112.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn