RX VEGA 6 So với GTX 960M - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.0 FPS
1080p
41.6 FPS
1440p
9.1 FPS
1440p
28.9 FPS
2160p
4.5 FPS
2160p
14.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.0 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
28.1 FPS
1440p
47.9 FPS
2160p
13.5 FPS
2160p
23.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.0 FPS
1080p
97.6 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
74.9 FPS
2160p
29.5 FPS
2160p
39.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.0 FPS
1080p
143.6 FPS
1440p
114.1 FPS
1440p
133.9 FPS
2160p
75.5 FPS
2160p
85.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn