RX VEGA 6 So với R9 M280X - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.0 FPS
1080p
31.8 FPS
1440p
9.1 FPS
1440p
22.0 FPS
2160p
4.5 FPS
2160p
11.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.0 FPS
1080p
66.8 FPS
1440p
28.1 FPS
1440p
41.0 FPS
2160p
13.5 FPS
2160p
20.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.0 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
68.0 FPS
2160p
29.5 FPS
2160p
36.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.0 FPS
1080p
133.8 FPS
1440p
114.1 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
75.5 FPS
2160p
82.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn