RX 570 So với R9 390X - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.2 FPS
1080p
88.2 FPS
1440p
56.0 FPS
1440p
60.9 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
31.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.2 FPS
1080p
123.2 FPS
1440p
75.0 FPS
1440p
79.9 FPS
2160p
37.7 FPS
2160p
40.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.2 FPS
1080p
144.2 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
106.9 FPS
2160p
53.7 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
183.2 FPS
1080p
190.2 FPS
1440p
161.0 FPS
1440p
165.9 FPS
2160p
99.7 FPS
2160p
102.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn