RX 5600 XT So với RTX 2060 - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
173.5 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
114.2 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
58.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
208.5 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
133.2 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
67.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
229.5 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
160.2 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
83.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
275.5 FPS
1440p
210.0 FPS
1440p
219.2 FPS
2160p
126.0 FPS
2160p
129.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn