RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
146.0 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
101.0 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
52.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
181.0 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
120.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
61.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
202.0 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
147.0 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
77.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
248.0 FPS
1440p
210.0 FPS
1440p
206.0 FPS
2160p
126.0 FPS
2160p
123.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn