RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.9 FPS
1080p
70.7 FPS
1440p
67.3 FPS
1440p
49.0 FPS
2160p
34.7 FPS
2160p
25.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.9 FPS
1080p
105.7 FPS
1440p
86.3 FPS
1440p
68.0 FPS
2160p
43.7 FPS
2160p
34.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.9 FPS
1080p
126.7 FPS
1440p
113.3 FPS
1440p
95.0 FPS
2160p
59.7 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.9 FPS
1080p
172.7 FPS
1440p
172.3 FPS
1440p
154.0 FPS
2160p
105.7 FPS
2160p
96.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn