R9 M280X So với R9 M280X 2GB - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.8 FPS
1080p
30.5 FPS
1440p
22.0 FPS
1440p
21.1 FPS
2160p
11.3 FPS
2160p
10.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.8 FPS
1080p
65.5 FPS
1440p
41.0 FPS
1440p
40.1 FPS
2160p
20.3 FPS
2160p
19.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
86.5 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
67.1 FPS
2160p
36.3 FPS
2160p
35.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.8 FPS
1080p
132.5 FPS
1440p
127.0 FPS
1440p
126.1 FPS
2160p
82.3 FPS
2160p
81.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn