TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.0 FPS
1080p
192.8 FPS
1440p
36.3 FPS
1440p
149.0 FPS
2160p
24.4 FPS
2160p
99.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.0 FPS
1080p
227.8 FPS
1440p
55.3 FPS
1440p
168.0 FPS
2160p
33.4 FPS
2160p
108.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
248.8 FPS
1440p
82.3 FPS
1440p
195.0 FPS
2160p
49.4 FPS
2160p
124.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.0 FPS
1080p
294.8 FPS
1440p
141.3 FPS
1440p
254.0 FPS
2160p
95.4 FPS
2160p
170.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn