RTX 2070 SUPER So với RTX 2070 - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
195.0 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
150.0 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
100.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
230.0 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
169.0 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
109.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
251.0 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
196.0 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
125.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
297.0 FPS
1440p
223.0 FPS
1440p
255.0 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
171.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn