GTX 1660 So với RX 590 - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.2 FPS
1080p
88.8 FPS
1440p
77.4 FPS
1440p
68.6 FPS
2160p
51.6 FPS
2160p
45.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.2 FPS
1080p
123.8 FPS
1440p
96.4 FPS
1440p
87.6 FPS
2160p
60.6 FPS
2160p
54.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.2 FPS
1080p
144.8 FPS
1440p
123.4 FPS
1440p
114.6 FPS
2160p
76.6 FPS
2160p
70.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
202.2 FPS
1080p
190.8 FPS
1440p
182.4 FPS
1440p
173.6 FPS
2160p
122.6 FPS
2160p
116.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn