GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.8 FPS
1080p
120.8 FPS
1440p
88.0 FPS
1440p
93.4 FPS
2160p
58.6 FPS
2160p
62.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.8 FPS
1080p
155.8 FPS
1440p
107.0 FPS
1440p
112.4 FPS
2160p
67.6 FPS
2160p
71.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.8 FPS
1080p
176.8 FPS
1440p
134.0 FPS
1440p
139.4 FPS
2160p
83.6 FPS
2160p
87.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
215.8 FPS
1080p
222.8 FPS
1440p
193.0 FPS
1440p
198.4 FPS
2160p
129.6 FPS
2160p
133.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn