GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.0 FPS
1080p
111.3 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
86.0 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
57.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.0 FPS
1080p
146.3 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
66.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.0 FPS
1080p
167.3 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
132.0 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
82.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
213.3 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
191.0 FPS
2160p
126.0 FPS
2160p
128.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn