RX VEGA 6 So với R9 M280X - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.1 FPS
1080p
31.1 FPS
1440p
9.3 FPS
1440p
24.0 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.1 FPS
1080p
66.1 FPS
1440p
28.3 FPS
1440p
43.0 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.1 FPS
1080p
87.1 FPS
1440p
55.3 FPS
1440p
70.0 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.1 FPS
1080p
133.1 FPS
1440p
114.3 FPS
1440p
129.0 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
87.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn