RX 590 So với R9 FURY - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.8 FPS
1080p
79.9 FPS
1440p
68.6 FPS
1440p
61.8 FPS
2160p
45.8 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.8 FPS
1080p
114.9 FPS
1440p
87.6 FPS
1440p
80.8 FPS
2160p
54.8 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.8 FPS
1080p
135.9 FPS
1440p
114.6 FPS
1440p
107.8 FPS
2160p
70.8 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.8 FPS
1080p
181.9 FPS
1440p
173.6 FPS
1440p
166.8 FPS
2160p
116.8 FPS
2160p
112.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn