RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.4 FPS
1080p
62.9 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
48.6 FPS
2160p
36.7 FPS
2160p
32.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.4 FPS
1080p
97.9 FPS
1440p
74.1 FPS
1440p
67.6 FPS
2160p
45.7 FPS
2160p
41.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.4 FPS
1080p
118.9 FPS
1440p
101.1 FPS
1440p
94.6 FPS
2160p
61.7 FPS
2160p
57.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.4 FPS
1080p
164.9 FPS
1440p
160.1 FPS
1440p
153.6 FPS
2160p
107.7 FPS
2160p
103.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn