TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.7 FPS
1080p
178.9 FPS
1440p
31.6 FPS
1440p
129.1 FPS
2160p
21.9 FPS
2160p
89.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.7 FPS
1080p
213.9 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
148.1 FPS
2160p
30.9 FPS
2160p
98.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.7 FPS
1080p
234.9 FPS
1440p
77.6 FPS
1440p
175.1 FPS
2160p
46.9 FPS
2160p
114.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.7 FPS
1080p
280.9 FPS
1440p
136.6 FPS
1440p
234.1 FPS
2160p
92.9 FPS
2160p
160.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn