GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.9 FPS
1080p
105.5 FPS
1440p
67.1 FPS
1440p
76.3 FPS
2160p
46.5 FPS
2160p
52.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.9 FPS
1080p
140.5 FPS
1440p
86.1 FPS
1440p
95.3 FPS
2160p
55.5 FPS
2160p
61.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.9 FPS
1080p
161.5 FPS
1440p
113.1 FPS
1440p
122.3 FPS
2160p
71.5 FPS
2160p
77.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.9 FPS
1080p
207.5 FPS
1440p
172.1 FPS
1440p
181.3 FPS
2160p
117.5 FPS
2160p
123.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn