GTX 1660 So với RX 590 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.9 FPS
1080p
82.4 FPS
1440p
67.1 FPS
1440p
59.5 FPS
2160p
46.5 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.9 FPS
1080p
117.4 FPS
1440p
86.1 FPS
1440p
78.5 FPS
2160p
55.5 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.9 FPS
1080p
138.4 FPS
1440p
113.1 FPS
1440p
105.5 FPS
2160p
71.5 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.9 FPS
1080p
184.4 FPS
1440p
172.1 FPS
1440p
164.5 FPS
2160p
117.5 FPS
2160p
112.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn