GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
80.9 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
56.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
147.0 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
99.9 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
168.0 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
126.9 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
81.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
214.0 FPS
1440p
177.0 FPS
1440p
185.9 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
127.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn