RX VEGA 6 So với R9 M380 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
11.2 FPS
1080p
29.3 FPS
1440p
8.1 FPS
1440p
21.1 FPS
2160p
5.6 FPS
2160p
14.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.2 FPS
1080p
64.3 FPS
1440p
27.1 FPS
1440p
40.1 FPS
2160p
14.6 FPS
2160p
23.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.2 FPS
1080p
85.3 FPS
1440p
54.1 FPS
1440p
67.1 FPS
2160p
30.6 FPS
2160p
39.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.2 FPS
1080p
131.3 FPS
1440p
113.1 FPS
1440p
126.1 FPS
2160p
76.6 FPS
2160p
85.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn