RX VEGA 6 So với Radeon R5 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
11.2 FPS
1080p
25.9 FPS
1440p
8.1 FPS
1440p
18.7 FPS
2160p
5.6 FPS
2160p
13.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.2 FPS
1080p
60.9 FPS
1440p
27.1 FPS
1440p
37.7 FPS
2160p
14.6 FPS
2160p
22.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.2 FPS
1080p
81.9 FPS
1440p
54.1 FPS
1440p
64.7 FPS
2160p
30.6 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.2 FPS
1080p
127.9 FPS
1440p
113.1 FPS
1440p
123.7 FPS
2160p
76.6 FPS
2160p
84.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn