RX 570 So với R9 FURY - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.7 FPS
1080p
74.2 FPS
1440p
47.4 FPS
1440p
53.6 FPS
2160p
32.9 FPS
2160p
37.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.7 FPS
1080p
109.2 FPS
1440p
66.4 FPS
1440p
72.6 FPS
2160p
41.9 FPS
2160p
46.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.7 FPS
1080p
130.2 FPS
1440p
93.4 FPS
1440p
99.6 FPS
2160p
57.9 FPS
2160p
62.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.7 FPS
1080p
176.2 FPS
1440p
152.4 FPS
1440p
158.6 FPS
2160p
103.9 FPS
2160p
108.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn