RX 5600 XT So với RTX 2060 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.0 FPS
1080p
138.9 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
95.5 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
173.9 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
114.5 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
75.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.0 FPS
1080p
194.9 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
141.5 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
91.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
217.0 FPS
1080p
240.9 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
200.5 FPS
2160p
129.0 FPS
2160p
137.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn