RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.3 FPS
1080p
58.3 FPS
1440p
47.9 FPS
1440p
42.1 FPS
2160p
33.7 FPS
2160p
29.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.3 FPS
1080p
93.3 FPS
1440p
66.9 FPS
1440p
61.1 FPS
2160p
42.7 FPS
2160p
38.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.3 FPS
1080p
114.3 FPS
1440p
93.9 FPS
1440p
88.1 FPS
2160p
58.7 FPS
2160p
54.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.3 FPS
1080p
160.3 FPS
1440p
152.9 FPS
1440p
147.1 FPS
2160p
104.7 FPS
2160p
100.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn