R9 M280X So với RX VEGA 10 - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX VEGA 10 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX VEGA 10 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.8 FPS
1080p
15.6 FPS
1440p
20.9 FPS
1440p
11.3 FPS
2160p
14.4 FPS
2160p
7.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.8 FPS
1080p
50.6 FPS
1440p
39.9 FPS
1440p
30.3 FPS
2160p
23.4 FPS
2160p
16.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.8 FPS
1080p
71.6 FPS
1440p
66.9 FPS
1440p
57.3 FPS
2160p
39.4 FPS
2160p
32.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.8 FPS
1080p
117.6 FPS
1440p
125.9 FPS
1440p
116.3 FPS
2160p
85.4 FPS
2160p
78.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn