RTX 2070 So với GTX 1080 Ti - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 với i7-8700K và GTX 1080 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 with i7-8700K GTX 1080 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.0 FPS
1080p
94.6 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
74.2 FPS
2160p
65.0 FPS
2160p
46.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.0 FPS
1080p
129.6 FPS
1440p
121.0 FPS
1440p
93.2 FPS
2160p
74.0 FPS
2160p
55.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.0 FPS
1080p
150.6 FPS
1440p
148.0 FPS
1440p
120.2 FPS
2160p
90.0 FPS
2160p
71.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
232.0 FPS
1080p
196.6 FPS
1440p
207.0 FPS
1440p
179.2 FPS
2160p
136.0 FPS
2160p
117.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn