RX VEGA 6 So với GTX 960M - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
7.5 FPS
1080p
19.1 FPS
1440p
5.9 FPS
1440p
15.0 FPS
2160p
3.7 FPS
2160p
9.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
42.5 FPS
1080p
54.1 FPS
1440p
24.9 FPS
1440p
34.0 FPS
2160p
12.7 FPS
2160p
18.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.5 FPS
1080p
75.1 FPS
1440p
51.9 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
34.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
121.1 FPS
1440p
110.9 FPS
1440p
120.0 FPS
2160p
74.7 FPS
2160p
80.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn