RX VEGA 6 So với R9 M280X - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
7.5 FPS
1080p
19.4 FPS
1440p
5.9 FPS
1440p
15.2 FPS
2160p
3.7 FPS
2160p
9.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
42.5 FPS
1080p
54.4 FPS
1440p
24.9 FPS
1440p
34.2 FPS
2160p
12.7 FPS
2160p
18.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.5 FPS
1080p
75.4 FPS
1440p
51.9 FPS
1440p
61.2 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
34.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
121.4 FPS
1440p
110.9 FPS
1440p
120.2 FPS
2160p
74.7 FPS
2160p
80.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn