RX VEGA 6 So với R9 M270X - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
7.5 FPS
1080p
16.1 FPS
1440p
5.9 FPS
1440p
12.6 FPS
2160p
3.7 FPS
2160p
8.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
42.5 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
24.9 FPS
1440p
31.6 FPS
2160p
12.7 FPS
2160p
17.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.5 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
51.9 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
110.9 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
74.7 FPS
2160p
79.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn