RX 570 So với GTX 970 - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 970 với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 970 with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.2 FPS
1080p
43.2 FPS
1440p
34.7 FPS
1440p
33.9 FPS
2160p
21.9 FPS
2160p
21.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.2 FPS
1080p
78.2 FPS
1440p
53.7 FPS
1440p
52.9 FPS
2160p
30.9 FPS
2160p
30.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.2 FPS
1080p
99.2 FPS
1440p
80.7 FPS
1440p
79.9 FPS
2160p
46.9 FPS
2160p
46.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.2 FPS
1080p
145.2 FPS
1440p
139.7 FPS
1440p
138.9 FPS
2160p
92.9 FPS
2160p
92.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn