R9 M280X So với GTX 970M - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.4 FPS
1080p
30.2 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
23.7 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
15.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.4 FPS
1080p
65.2 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
42.7 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
24.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.4 FPS
1080p
86.2 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
69.7 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.4 FPS
1080p
132.2 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
128.7 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
86.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn