R9 M280X So với R9 M270X - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.4 FPS
1080p
16.1 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
12.6 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
8.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.4 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
31.6 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
17.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.4 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.4 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
79.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn