R9 M280X So với Radeon R5 - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.4 FPS
1080p
17.4 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
13.7 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
8.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.4 FPS
1080p
52.4 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
32.7 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
17.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.4 FPS
1080p
73.4 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
59.7 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
33.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.4 FPS
1080p
119.4 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
118.7 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
79.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn