RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
34.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
23.8 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
11.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
69.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
42.8 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
20.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
90.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
69.8 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
36.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
213.0 FPS
1080p
136.0 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
128.8 FPS
2160p
108.0 FPS
2160p
82.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn